Algemene voorwaarden zeiljachtexpertise

Goede afspraken, goede vrienden!

terug
   

Artikel 1: definities
1. Expert: ir. Olav Cox, uitvoerder van de opdracht.
2. Expertise: het uitvoeren van de opdracht door de expert.
3. Expertiseverslag: schriftelijk verslag met het doel van de expertise en de bevindingen, aanbevelingen, adviezen en tips van de expert, opgemaakt naar aanleiding van de expertise.
4. Opdracht: door de expert voor de opdrachtgever te verrichten keuring, deelkeuring, proefvaart, bouwbegeleiding, beoordeling van geschiktheid voor het beoogde doel/vaargebied etc. van een pleziervaartuig.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die aan de expert de opdracht verstrekt.
6. (Deel)keuring: een (deel)onderzoek naar de technische en/of constructieve staat waarin een pleziervaartuig en de daarbij behorende onderdelen en uitrustingsstukken zich tijdens het onderzoek aan boord bevinden. Daarnaast wordt indien gewenst ook gekeken naar de geschiktheid van het pleziervaartuig voor het beoogde doel/vaargebied van de opdrachtgever en de verwachtingen en kennis die de opdrachtgever heeft met betrekking tot het onderhoud van het pleziervaartuig.
7. Proefvaart: het varen met het pleziervaartuig met als doel een beeld te krijgen van (problemen met) het vaargedrag van het pleziervaartuig, de staat van tuigage en zeilen en de werking van de voortstuwingsinstallatie, waaronder motor, keerkoppeling, schroefas, schroef, etc.
8. Bouwbegeleiding: het begeleiden van nieuwbouw of verbouw van pleziervaartuigen, waarbij met de opdrachtgever wordt overeengekomen op welk niveau de begeleiding plaatsvindt.
9. Beoordeling geschiktheid: het beoordelen van de geschiktheid van het pleziervaartuig, rekening houdend met de wensen, eisen en verwachtingen van de opdrachtgever met betrekking tot vaargedrag, vaargebied, onderhoud, kosten, verkoopwaarde, samenstelling bemanning etc. Tevens komen hierbij de aanpassingen naar voren die het pleziervaartuig beter laten aansluiten bij de wensen, eisen en verwachtingen van de opdrachtgever, zoals het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen, het uitrusten voor lange reizen, etc.
10. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de expert en opdrachtgever, waarbij de expert zich tegenover de opdrachtgever verplicht om tegen betaling een vooraf tussen de partijen bepaalde opdracht uit te voeren.
11. Schriftelijk: geschreven op papier of in een e-mail
12. Werkdag: doordeweekse dag met uitzondering van nationale feestdagen
13. Pleziervaartuig: een schip met een romplengte van minimaal 2,5 meter en maximaal 24 meter dat bestemd is voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.

Artikel 2: totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de expert de opdracht aan de opdrachtgever bevestigt, of zoveel eerder als blijkt dat de opdracht door hem is aanvaard. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan door partijen ook op andere manieren bewezen worden.
2. Indien de expert de eisen van de opdrachtgever met betrekking tot de opdracht niet voor verwezenlijking vatbaar acht, zal hij de opdrachtgever daar vooraf op wijzen.
3. Tenzij anders is overeengekomen beperkt de expertise in het geval van een (deel)keuring zich tot de plaatsen en delen van het pleziervaartuig die redelijkerwijze toegankelijk zijn en tot onderdelen en uitrustingsstukken die tijdens de expertise aanwezig zijn.
4. De overeenkomst en mondelinge wijzigingen en/of aanvullingen daarop dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd.
5. In de overeenkomst moeten in ieder geval de aard, de omvang en de inhoud van de door de expert uit te voeren opdracht worden beschreven en worden vastgelegd binnen welk tijdsbestek de opdracht moet worden uitgevoerd.
6. De expert heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van wijzigingen in de opdracht of voortvloeien uit onderbrekingen in zijn werkzaamheden, voor zover deze niet het gevolg zijn van aan de expert toe te rekenen oorzaken. De opdrachtgever moet hierover binnen bekwame tijd worden geïnformeerd.

Artikel 3: rol van de expert
1. De expert bepaalt, in overleg met de opdrachtgever, op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.
2. De expert bevestigt de plaats en het tijdstip van de expertise schriftelijk aan de opdrachtgever.
3. De expert verricht de expertise conform de opdracht zoals die met de opdrachtgever overeen is gekomen. De resultaten van de expertise zijn niet geschikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor de expertise verricht is.
4. De expert voert de opdracht naar beste weten en kunnen uit op basis van de ten tijde van de expertise algemeen bekende stand van de techniek en de kennis die hij uit eigen ervaring heeft opgedaan, onbevooroordeeld en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap.
5. De expert verstrekt geen gegevens aan derden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
6. Indien de expert dat nodig oordeelt voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht kan hij zich voor een bepaald onderdeel van de expertise door één of meer deskundigen laten bijstaan.
7. De deskundigen zullen door de expert, slechts na overleg en met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, worden aangewezen. De kosten van de deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever.
8. Wanneer de opdrachtgever het betrekken van deskundigen voor een bepaald onderdeel van de expertise niet nodig acht, wordt hiervan in het expertiseverslag melding gemaakt en worden aanbevelingen voor nader onderzoek opgenomen. De aansprakelijkheid van de expert voor dit bepaalde onderdeel van de expertise vervalt in dit geval.
9. Tenzij anders overeengekomen, doet de expert uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na voltooiing van het uitvoeren van zijn opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk verslag van zijn bevindingen.
10. De werkzaamheden van de expert eindigen met het indienen van zijn expertiseverslag.

Artikel 4: rol van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is gehouden om aan de expert tijdig alle informatie te verstrekken met betrekking tot de opdracht en/of het pleziervaartuig die in het kader van de expertise van belang zouden kunnen zijn.
2. De opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is.
3. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar van het pleziervaartuig is, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de daartoe bevoegde goedkeuring heeft gegeven voor de expertise.
4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat kijkend naar de aard van de opdracht voldaan is aan de minimale voorwaarden om redelijkerwijs een representatieve opdracht uit te kunnen voeren.
5. De opdrachtgever stelt het pleziervaartuig op eigen kosten gereed voor een (deel)keuring en/of proefvaart.
6. De opdrachtgever is tijdens de expertise aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever is veroorzaakt.

Artikel 5: aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de expert voor schade aan een pleziervaartuig (uitsluitend herstel-, reparatie- en eventuele vervangingskosten) die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, die aan hem is toe te rekenen is beperkt tot maximaal tien (10) keer het voor de betreffende opdracht verschuldigde tarief.
2. De expert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade zoals onder andere gederfd vakantiegenot of liggeld, die het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, die aan hem is toe te rekenen.
3. De opdrachtgever vrijwaart de expert tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met de overeenkomst tussen de expert en de opdrachtgever.
4. De expert is niet aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van het door hem gekeurde pleziervaartuig.
5. De expert is niet aansprakelijk voor niet verrichte werkzaamheden, voor zover hij deze werkzaamheden in het kader van zijn opdracht, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten.
6. De expert is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
7. De expert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van het expertiseverslag.
8. Het uitspreken van verwachtingen door de expert over levensduur, het moment van reparaties of reparatiekosten zijn schattingen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
9. Eén jaar na datum van het indienen van het expertiseverslag bij de opdrachtgever verjaren alle vorderingen van de opdrachtgever jegens de expert.

Artikel 6: annulering en ontbinding
1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de opdracht te annuleren. Indien de annulering van de opdracht minder dan vijf (5) werkdagen voor het afgesproken tijdstip van uitvoering van de opdracht wordt ontvangen door de expert is laatstgenoemde gerechtigd 50% van het door de opdrachtgever verschuldigde tarief in rekening te brengen.
2. Indien één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzonder aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
3. De expert is gerechtigd om zijn werkzaamheden met onmiddellijk ingang te beëindigen en de overeenkomst zonder terugwerkende kracht te ontbinden in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, er sprake is van schuldsanering, er beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd dan wel in geval de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In al deze gevallen blijft de expert recht houden op vergoeding van zijn kosten, van de rente en van zijn eventuele schade.
4. Indien en voor zover de expert zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van overmacht, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 7: tarieven, reiskosten en betaling
1. De tarieven en reiskosten zijn te vinden op de website www.ritmevandeoceaan.nl of op te vragen bij de expert en zullen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst worden besproken.
2. De tarieven en reiskosten zijn inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
3. Betalingen geschieden in overleg contant dan wel door overmaking op een door de expert aan te wijzen bank- of girorekening en dienen plaats te vinden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt de expert een herinneringsfactuur. Indien deze herinneringsfactuur niet op tijd wordt betaald, heeft de expert het recht om administratiekosten en de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de eerste vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening.

Artikel 8: klachten
1. Klachten over de expertise dienen schriftelijk en behoorlijk toegelicht bij de expert te worden ingediend binnen redelijke tijd nadat de opdrachtgever de klacht heeft geconstateerd dan wel heeft kunnen constateren. De expert zal de klacht in behandeling nemen en binnen tien (10) werkdagen na ontvangst reageren.
2. Klachten over een factuur dienen schriftelijk en behoorlijk toegelicht bij de expert te worden ingediend binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. De expert zal de klacht in behandeling nemen en binnen tien (10) werkdagen na ontvangst reageren.
3. De gevolgen van niet tijdig ingediende klachten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: over de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de expert. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van het expertiseverslag en zijn tevens van toepassing ten aanzien van derden die op enige wijze rechten willen doen gelden met betrekking tot de expertise of het expertiseverslag.
2. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn niet van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de expert, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen en schriftelijk door de partijen is vastgelegd.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de expert schriftelijk en uitdrukkelijk te worden bevestigd en gelden alleen voor de opdracht ten behoeve waarvan de wijziging of aanvulling is overeengekomen.

Artikel 10: toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de expert is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 11: auteursrecht
1. Verslagen, rapporten, emails of andere vormen van door de expert op schrift gestelde bevindingen betreffende een voor de opdrachtgever uitgevoerde opdracht mogen alleen gebruikt worden door de opdrachtgever en zijn derhalve niet overdraagbaar.
2. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van de door de expert voor de opdrachtgever op schrift gestelde bevindingen worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de expert.


Versie 1.2 © 2007-2023, ir. Olav Cox

 

 
 
 
 
 
 
   
 
naar boven